การวิเคราะห์เชิงพื้นผิวและการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเปลือกผลปาล์ม สำหรับดูดซับสารไอเสียจากโรงงานโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด

Titleการวิเคราะห์เชิงพื้นผิวและการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเปลือกผลปาล์ม สำหรับดูดซับสารไอเสียจากโรงงานโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2544
Authorsจุฑามาส จิตต์เจริญ, ประจักษ์ จันทร์ตรี
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP245.C4 จ628
Keywordsกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด, คาร์บอนกัมมันต์, คุณสมบัติทางเคมี, สารไอเสีย, เปลือกผลปาล์ม
Abstract

การผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มด้วยการกระตุ้นทางเคมีโดยใช้ ZnCl2 1
.ผลการวิเคราะห์วัตถุดิบกะลาปาล์มที่นำมาใช้ในการผลิตถ่านกัมมันต์ พบว่า กะลาปาล์มมีความชื้น 10.89 +-0.38 % โดยน้ำหนัก ปริมาณเถ้า 1.21 +- 0.23% โดยน้ำหนัก ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะนำกะลาปาล์มมาผลิตเป็นถ่านกัมมันต์ เนื่องจากมีปริมาณความชื้นไม่สูงมากนัก มีปริมาณเถ้าน้อย
2.สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มด้วยการกระตุ้นทางเคมีโดยใช่ ZnCl2 คือ ความเข้มข้นของ ZnCl2 ที่เหมาะสม คือ 35% โดยน้ำหนัก และเวลาที่ใช่ในปฏิกิริยาการกระตุ้นด้วย ZnCl2 คือ 2 ชั่วโมง ส่วนอุณหภูมิในการเผาคือ 700 องศาเซลเซียส และ soaking time ในการเผาคือ 3 ชั่วโมง ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตได้มีปริมาณร้อยละของผลิตภัณฑ์ 27.45 และเลขไอโอดีน 162.07 มิลลิกรัมต่อกรัม

Title Alternate The surface and chemical analysis of activated carbon produced palm shells for removal exhausted gas by scanning electron microscope (SEM)