การพัฒนาสูตรตำรับเจลฟ้าทะลายโจรในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์

Titleการพัฒนาสูตรตำรับเจลฟ้าทะลายโจรในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2545
Authorsวริษฎา ศิลาอ่อน, อรนุช ธนเขตไพศาล, สุดารัตน์ หอมหวล, ณรงค์ชัย จักษุพา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, วันดี อิ่มเอมทรัพย์
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746091069
Call NumberQK99.T5 ว329
Keywordsฟ้าทะลายโจร, สมุนไพร--การผลิต
Abstract

ผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของตำรับเจลที่พัฒนาขึ้นจากส่วนสกัดด้วยเอธานอล พบว่า สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S.aureus และ S.epidermidis ได้ ในการทดสอบความคงตัวของตำรับเจลฟ้าทะลายโจร ภายใต้สภาวะเร่งโดยการเก็บตำรับที่สภาวะ 8 องศาเซลเซียส 48 ชั่วโมง สลับกับ 45 องศาเซลเซียส 48 ชั่วโมง ซึ่งนับเป็น 1 รอบ เก็บในสภาวะนี้ติดต่อกัน 8 รอบ พบว่า มีการหลอมเหลวของตำรับเจลที่ 45 องศาเซลเซียส ระหว่างการทดสอบความคงตัวในสภาวะเร่ง อย่างไรก็ตามตำรับเจลฟ้าทะลายโจร ยังคงแสดงฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ

Title Alternate Formulation development of andrographis paniculata gel for antibacterial activity