การพัฒนาเทคนิควิเคราะห์แอมเพอร์โรเมทรีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์และประเมินหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในตัวอย่างพืชสมุนไพรไทย

Titleการพัฒนาเทคนิควิเคราะห์แอมเพอร์โรเมทรีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์และประเมินหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในตัวอย่างพืชสมุนไพรไทย
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2553
Authorsมะลิวรรณ อมตธงไชย, เสาวนีย์ เหล่าสิงห์, ยุวากร เสนศรี, ดวงใจ นาคะปรีชา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRS164 ม272
Keywordsพืชสมุนไพร, พืชสมุนไพร--เภสัชฤทธิ์วิทยา, สมุนไพร--เภสัชฤทธิ์วิทยา, แอนติออกซิแดนท์
Abstract

งานวิจัยได้พัฒนาเทคนิควิเคราะห์แอมเปอร์โรเมทรีแบบใหม่ เพื่อใช้ในการประเมินความสามารถด้านอนุมูลอิสระรวม (Total antioxidant capacity; TAC) โดยอาศัยการวัดปฏิกิริยาของสารต้านอนุมูลอิสระ 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ที่ขั้วไฟฟ้ากลาสซีคาร์บอนที่ดัดแปรด้วยคาร์บอนนาโนทิวบ์ (GC/CNT) ได้ศึกษาโซคลิกโวลแทมโมแหรมของสารต้านอนุมูลอิสระที่น่าสนใจ ในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 7.4 ที่มี KCl ความเข้มข้น 0.03 M และเอทานอล 40% โดยเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างการใช้ขั้วไฟฟ้าแบบกลาสซีคาร์บอน (GC) ธรรมดาและที่ดัดแปรด้วยคาร์บอนนาโนทิวบ์ (GC/CNT) พบว่าไซคลิกโวลแทมโมแกรมที่ได้จากทั้งขั้วไฟฟ้า GC และ GC/CNT ให้พีคออกซิเดชันของสารต้านอนุมูลอิสระที่สนใจที่ชัดเจน แต่ในขั้วไฟฟ้า GC/CNT มีสภาพไวที่สูงกว่าในขั้วไฟฟ้า GC ธรรมดา ในการวัดปริมาณสารด้านอนุมูลอิสระแบบแอมเพอร์โรเมทรีจะติดตามปริมาณของสารอนุมูลอิสระ (DPPH) ที่เหลือจากการทำปฏิกิริยากับสารต้านอนุมูลอิสระ การวัดปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระจึงวัดได้จากการลดลงของสัญญาณจาก DPPH ได้นำวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้กับเทคนิคโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส เพื่อใช้เป็นเทคนิควิเคราะห์ในการประเมินหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระรวม (TAC) ผลการทดลองพบว่า เทคนิคที่ได้พัฒนาขึ้นให้กราฟมาตรฐานที่เป็นเส้นตรงในช่วงที่กว้างในสารด้านอนุมูลอิสระที่นำมาทดสอบ โดยมีขีดจำกัดในการวิเคราะห์ในระดับที่ต่ำถึงไมโครโมลาร์ ในการประยุกต์เทคนิค วิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในการประเมินความสามารถด้านอนุมูลอิสระในพืชสมุนไพร 6 ชนิด (ผักกระโน ผักอีหลำ ผักแขยง ผักเม็ก ผักแพ้ว และผักติ้ว)

Title Alternate Development of new amperometric method for characterization and evaluation of antioxidant properties in Thai herbs