คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
[ Title(Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
PDF icon Wichianphong_Saenthaweesuk.pdf (13.36 MB)
PDF icon Sutthirak_Jon.pdf (81.6 MB)
วิเชียร กำทอง. (2552). ระบบสารสนเทศคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Wichian_Kam.pdf (72.27 MB)
PDF icon Somsit_Sor.pdf (36.12 MB)
PDF icon Udon_Jit.pdf (5.49 MB)
นภาพร วรรณทอง. (2549). ระบบสารสนเทศการสำรวจแววความสามารถพิเศษของนักเรียน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Napaporn_Wan.pdf (12.65 MB)
PDF icon Waree_Chewacharoen.pdf (10.82 MB)
PDF icon Kankanok_Kethong.pdf (55.28 MB)
PDF icon Sutah_Chau.pdf (6.78 MB)
อรรถพล จันทร์สมุด. (2552). ระบบสารสนเทศการผลิตอ้อยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Artaphon_Chansamut.pdf (9.17 MB)
ธนดล นวลจันทร์. (2556). ระบบสารสนเทศการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำในประเทศไทย. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Thanadol_Nau.pdf (31.98 MB)
PDF icon Piyarat_Kulkaew.pdf (18.75 MB)
PDF icon Kanokwan_Pap.pdf (12.25 MB)
PDF icon Lamduan_Jarukamon.pdf (5.55 MB)
PDF icon Swatchai_Kla.pdf (33.77 MB)
PDF icon Unarat_Laphan.pdf (1.48 MB)
วินิต แก่นจำปา. (2556). ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงทั่วไปของโรงพยาบาล. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Winit_Kae.pdf (17.29 MB)
จิราพรรณ แก้วพิกุล. (2552). ระบบสารสนเทศการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับประถมศึกษา. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jirapun_Keawpikul.pdf (28.95 MB)
PDF icon Adirek_Sripathumporn.pdf (6.72 MB)
PDF icon Worapa_Namuang.pdf (61.69 MB)
พรชัย พลเยี่ยม. (2552). ระบบสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้ปราชญ์เกษตร. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pornchai_Pol.pdf (32.32 MB)
PDF icon Pairoj_Palasuk.pdf (66.03 MB)
ชุมพร หลินหะตระกูล. (2549). ระบบสนับสนุนตารางการเรียนการสอน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Choomporn_Lin.pdf (12.1 MB)
ชูพงษ์ ชาจุหวัน. (2549). ระบบสนับสนุนการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม.. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Choopong_Cha.pdf (4.46 MB)
PDF icon Surajit_Pupak.pdf (21.57 MB)

Pages