คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 36 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การสอนคณิตศาสตร์  [Clear All Filters]
2561
ปฏิภาณ พิทักษา.  2561.  เครื่องร่อน: การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Patipan_Phitaksa.pdf (5.94 MB)
2560
นัฐพล จำปา.  2560.  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เลือกใช้กลยุทธ์การสร้างเป้าหมายย่อย ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Nattaphon_Jumpa.pdf (3.1 MB)
เฉลิมขวัญ รวมสุข.  2560.  การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา Chalermkwan_Ruamsuk.pdf (5.57 MB)
ครองทรัพย์ เป็งขวัญ.  2560.  การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา Krongsap_Pengkhwan.pdf (7.32 MB)
วาสนา ประภาษี.  2560.  การศึกษาการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Wassana_Prapasee.pdf (21 MB)
ปรียานุช มานุจำ.  2560.  การศึกษาการคิดไตร่ตรองด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับเเนวคิดสะเต็มศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา Preeyanuch_Manujum.pdf (11.44 MB)
อรธิดา สว่าง.  2560.  การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ด้านความคิดริเริ่ม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา Onthida_Swang.pdf (11.18 MB)
วิไลวรรณ สีแดด.  2560.  การศึกษาความเข้าใจ เรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่าน Geogebra applet. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา Wilaiwan_Seedad.pdf (9.43 MB)
วิภาพร ทิพย์รักษา.  2560.  การศึกษาความเข้าใจและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องพาราโบลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Geogebra. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา Vipaporn_Tipraksa.pdf (6.03 MB)
สุดารัตน์ ชูคำ.  2560.  การศึกษาความเข้าใจและความคงทนในการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้โน้ตดนตรี ร่วมกับ Butterfly method. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา Sudarat_Chukham.pdf (4.87 MB)
สุพัตรา ฉลาดเลิศ.  2560.  การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา Supattra_Chalatloed.pdf (4.37 MB)
ธีรวัฒน์ แสงศรี.  2560.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของโพลยา ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา Theerawat_Saengsri.pdf (5.83 MB)
ภัคภร ใสแจ่ม.  2560.  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์โดยวิธีการใช้โจทย์ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา Pakkaporn_Saijam.pdf (40 MB)
ชนานันท์ สิงห์มุ้ย.  2560.  ความสามารถในการให้เหตุผลด้านความน่าจะเป็นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา Chananan_Singmuy.pdf (2.93 MB)
ชัยยุทธ ธรรมประชา.  2560.  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ในห้องเรียนแบบกลับด้าน ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่อง สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา Chaiyuth_Tampracha.pdf (6.73 MB)
สุธิดา สายชาลี.  2560.  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจตคติทางการเรียนเรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา Sutida_Saichalee.pdf (3.42 MB)
โรจน์พงษ์ วิธีโรจน์.  2560.  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับตัวแทนทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่อง ความน่าจะเป็น. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา Rodpong_Viteerod.pdf (6.57 MB)
2558
ลัดดา เลิศศรี.  2558.  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การแปรผัน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Ladda_Lertsri.pdf (14.76 MB)
ปริยากร สุภาพ.  2558.  การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา Pariyakorn_Suphap.pdf (92.17 MB)
อนุสรณ์ อุ่นท้าว.  2558.  การรู้จำท่ามือภาษามือไทยโดยใช้การจำลองแบบอาณาจักรมดร่วมกับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Anusorn_Untao.pdf (74.98 MB)
สุภักษร ทองสัตย์.  2558.  การศึกษาการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา และการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา Supaksorn_Tongsat.pdf (4.76 MB)
ฉันทนา นามวงษา.  2558.  การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแบบเอ๊กซ์พลิซิท. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา Chanthana_Namwongsa.pdf (6.59 MB)
จงรัก ประทุมชาติ.  2558.  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และวิธีการสอนตามปกติ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา Jongrak_Prathumchat.pdf (38.4 MB)

Pages