การศึกษาการคิดไตร่ตรองด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับเเนวคิดสะเต็มศึกษา

Titleการศึกษาการคิดไตร่ตรองด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับเเนวคิดสะเต็มศึกษา
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsปรียานุช มานุจำ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ป474 2560
Keywordsการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, การสอนคณิตศาสตร์, ความคิดและการคิด--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), เเนวคิดสะเต็มศึกษา
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการคิดไตร่ตรองของนักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา เปรียบเทียบกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ ปกติและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับ แนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใช้การวิจัยแบบกึ่งทดลอง กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 71 คน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ดำเนินการวิจัยโดยให้นักเรียน ทั้งสองกลุ่มทำแบบทดสอบวัดการคิดไตร่ตรองก่อนเรียน จากนั้นกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา และกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบปกติแล้วให้นักเรียนทั้งสองกลุ่มทำแบบทดสอบวัดการคิดไตร่ตรองหลังเรียน และนักเรียนกลุ่ม ทดลองทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการ เรียนรู้ แบบทดสอบวัดการคิดไตร่ตรองก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพื้นฐาน การทดสอบที (t–test) และ ANCOVA ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิด สะเต็มศึกษามีการคิดไตร่ตรองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดย ใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษาอยู่ในระดับมาก

Title Alternate The study on reflective thinking using problem-based learning with stem education concept