การศึกษาความเข้าใจและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องพาราโบลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Geogebra

Titleการศึกษาความเข้าใจและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องพาราโบลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Geogebra
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsวิภาพร ทิพย์รักษา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ว649 2560
Keywordsการสอนคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน, คณิตศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์, พาราโบลา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), โปรแกรม GeoGebra
Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความเข้าใจและความคงทนในการเรียนรู้เรื่องพาราโบลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโปรแกรม GeoGebra เป็นงานวิจัยแบบกึ่งทดลอง ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 39 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองได้รับการจัดกิจกรรมการสำรวจหารูปแบบของกราฟพาราโบลาผ่านโปรแกรม GeoGebra และกลุ่มควบคุมใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีความเข้าใจเรื่องพาราโบลาเพิ่มขึ้น มากกว่ากลุ่มควบคุม นอกจากนี้ กลุ่มทดลองยังคงมีความคงทนในการเรียนรู้

Title Alternate A study of understanding and learning retention on parabola for grade 9 students by using learning activities through geogebra