การศึกษาทักษะการวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เรื่องวิธีการพิสูจน์เบื้องต้น

Titleการศึกษาทักษะการวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เรื่องวิธีการพิสูจน์เบื้องต้น
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsกนกอร พันธุ์ไพโรจน์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ก125ก 2559
Keywordsการสอนคณิตศาสตร์, การสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน, คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทักษะการวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning; RBL) เรื่อง วิธีการพิสูจน์เบื้องต้น การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเรื่องวิธีการพิสูจน์เบื้องต้น 2) แบบประเมินทักษะการวิจัย 3) แบบสอบถาม 4) การสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning; RBL) เรื่องวิธีการพิสูจน์เบื้องต้น มีทักษะการวิจัย อยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 แสดงว่านักเรียนมีทักษะการวิจัยภายหลังจากการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน ระดับมาก

Title Alternate The study of research skills of grade 11 students by using research based learning on elementary proof