การศึกษาการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา และการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

Titleการศึกษาการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา และการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsสุภักษร ทองสัตย์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ส834ก 2558
Keywordsกลวิธี STAR, การสอนคณิตศาสตร์, การสอนวิทยาศาสตร์, การสอนแก้ปีญหาคณิตศาสตร์, การแก้ปัญหา--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--กิจกรรมการเรียนการสอน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR ที่พัฒนาจากแนวการสอนของแมคชินี และแกตนัน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอน แก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR และเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR กับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร จำนวน 2 ห้อง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และจับสลากแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จำนวน 27 คน และกลุ่มควบคุม จำนวน 27 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 20 คาบ คาบละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่า
(1) ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR
(2) ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(3) ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Title Alternate A study of using the star strategy in mathematics problem solving on abilities of mathematics solving and reasoning