การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

Titleการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsปริยากร สุภาพ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ป461ก 2558
Keywordsการนับ--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), การสอนคณิตศาสตร์, การเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน, คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ทักษะการแก้ปัญหา
Abstract

หัวใจสำคัญในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คือ การที่นักเรียนสามารถใช้ทักษะการแก้ปัญหาในกระบวนการแก้ปัญหากับโจทย์ปัญหาที่ได้รับในห้องเรียน อย่างไรก็ตามพบว่า นักเรียนจำนวนมากยังไม่สามารถใช้ทักษะการแก้ปัญหาในการปฏิบัติได้เท่าที่ควร เนื่องจากธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์มีความยากและเป็นนามธรรม งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับแผนผัง FILA เพื่อเป็นเครื่องมือในการฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนในการเรียน เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
การวิจัยใช้แบบแผนการวิจัยกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังรับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 35 คน เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบ Paired sample t-test
ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับชำนาญ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Title Alternate The development of problem-solving skills by using problem-based learning on fundamental principle of counting