การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์โดยวิธีการใช้โจทย์ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Titleการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์โดยวิธีการใช้โจทย์ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsภัคภร ใสแจ่ม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ภ329ก 2560
Keywordsการสอนคณิตศาสตร์, การสอนวิทยาศาสตร์, การสอนแบบร่วมมือกัน, การใช้โจทย์แก้ปัญหา, กิจกรรมการเรียนรู้, คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการศึกษาจากสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตน รู้จักคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ ดังนั้นการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ ดังนั้นการเรียนรู้ในห้องเรียนจึงควรฝึกให้นักเรียนมีความสามารถสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ การวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 และศึกษาพฤติกรรมด้านจิตพิสัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 29 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ โดยวิธีการใช้โจทย์ปัญหา (Problem Approach) จำนวน 5 แผน รวม 12 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบอัตนัยจำนวน 2 ข้อ ใช้ประเมินนักเรียนรายบุคคลหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ทั้ง 5 แผน และ 3) แบบประเมินพฤติกรรมด้านจิตพิสัย เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประเมิน 4 ด้าน จำนวน 13 ข้อ
ผลการวิจัยพบว่า
1)ผลการประเมินความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน จากผลการสอบข้อ 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 4.52 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ข้อ 2.1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 2.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน และข้อ 2.2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 4.28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และผลการประเมินกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ จำแนกตามกิจกรรม พบว่า นักเรียนสามารถใช้กระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหาอยู่ในระดับชำนาญ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.17 จากคะแนนเต็ม 18 คะแนน ผลการประเมินกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ จำแนกตามขั้น พบว่า นักเรียนสามารถใช้กระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหาอยู่ในระดับชำนาญ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน และผลการประเมินการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนสามารถสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหาอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.33 จากคะแนนเต็ม 18 คะแนน
2)ผลการประเมินพฤติกรรมด้านจิตพิสัย เรื่อง การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลการประเมินของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ ไม่แน่ใจ เนื่องจากนักเรียนได้เรียนโดยกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เป็นครั้งแรก ทำให้รู้สึกว่ายากและเกิดความไม่แน่ใจว่าจะสามารถสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ได้
โดยสรุป นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ โดยวิธีการใช้โจทย์ปัญหา มีความรู้สึกว่ายากและไม่แน่ใจว่าตนเองจะทำได้หรือไม่ แต่ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนสามารถใช้กระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ จากสถานการณ์ และสามารถนำตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ไปอธิบายสถานการณ์ได้ แสดงว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ โดยวิธีการใช้โจทย์ปัญหา มีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน ทำให้นักเรียนสามารถนำกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ไปแก้ปัญหาสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันได้

Title Alternate Designing learning activities to promote mathematical modeling by using problem approach for grade 8 students