การรู้จำท่ามือภาษามือไทยโดยใช้การจำลองแบบอาณาจักรมดร่วมกับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน

Titleการรู้จำท่ามือภาษามือไทยโดยใช้การจำลองแบบอาณาจักรมดร่วมกับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsอนุสรณ์ อุ่นท้าว
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA อ231ก 2558
Keywordsการจำลองแบบอาณาจักรมด, การรู้จำภาพ, การสอนคณิตศาสตร์, ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน, ภาษาท่าทาง, มด--พฤติกรรม--แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
Abstract

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอขั้นตอนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการรู้จำท่ามือภาษาไทย แบ่งขั้นตอนการทำงานเป็น 2 ส่วน คือ การสกัดคุณลักษณะของท่ามือ และการรู้จำท่ามือด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน โดยใช้การจำลองแบบอาณาจักรมดปรับค่าพารามิเตอร์ การสกัดคุณลักษณะของท่ามือ ใช้ค่าความถี่ของทิศทางตามค่าเกรเดียนท์ (HOG) ในการอธิบายคุณลักษณะท่ามือในรูปแบบฮิสโตแกรม และการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (PCA) เพื่อแปลงเมตริกซ์ของคุณลักษณะท่ามือเป็นไอเกนเวกเตอร์โดยการคำนวณหาค่าไอเกน และเลือกเฉพาะส่วนที่มีนัยสำคัญเพื่อลดขนาดมิติของข้อมูล การประมวลผลการรู้จำโดยการใช้การจำลองแบบอาณาจักรมดร่วมกับการจำแนกข้อมูลด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนแบบเรเดียลเบสิสฟังก์ชัน ด้วยการปรับค่าพารามิเตอร์ c และ y ผ่านกระบวนการตรวจสอบไขว้กันแบบ k-fold ชุดข้อมูลที่ใช้ในการทดลองและทดสอบประสิทธิภาพ ได้แก่ ภาพถ่ายท่ามือภาษามือไทย จำนวน 1,420 ภาพ ที่รวบรวมจากผู้แสดงท่ามือจำนวน 10 คน คนละ 142 แบบ ผลการทดสอบประสิทธิภาพ พบว่า ค่าความถูกต้องในการรู้จำท่ามือภาษาไทยเท่ากับร้อยละ 97.53

Title Alternate Thai handshape recognition for Thai sign language using ant colony optimization with support vector machine
Fulltext: