ความสามารถในการให้เหตุผลด้านความน่าจะเป็นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

Titleความสามารถในการให้เหตุผลด้านความน่าจะเป็นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsชนานันท์ สิงห์มุ้ย
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ช149 2560
Keywordsการสอนคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ความน่าจะเป็น, ความน่าจะเป็น -- กิจกรรมการเรียนการสอน, ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลด้านความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ใช้การวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จำนวน 6 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลด้านความน่าจะเป็นก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบอัตนัย จำนวน 6 ข้อ และ 3) แบบสัมภาษณ์ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบที (t-test for Dependent Sample)
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีความสามารถในการให้เหตุผลด้านความน่าจะเป็นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีระดับความสามารถในการให้เหตุผลด้านความน่าจะเป็น ตั้งแต่ระดับที่ 2 ขึ้นไป จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 75 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมดที่ตั้งไว้

Title Alternate Competence on probabilistic reasoning using integrated learning activities based on constructivist theory