การศึกษาการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา

Titleการศึกษาการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsวาสนา ประภาษี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ว491 2560
Keywordsการสอนคณิตศาสตร์, การสอนวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน, ทักษะทางการคิด -- การศึกษาและการสอน, วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน, วิศวกรรมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน, เทคโนโลยี -- การศึกษาและการสอน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วยการ จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา เปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้ แบบปกติ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใช้การวิจัยแบบกึ่งทดลอง คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายมาสองห้อง จำนวน 80 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 แบ่งกลุ่มเป้าหมายโดยให้ห้องหนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง และอีกห้องเป็นกลุ่มควบคุม วัดการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนทั้งสองกลุ่ม หลังจากนั้น กลุ่มควบคุมจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มทดลองจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดของสะเต็มศึกษา จากนั้นวัดการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังเรียนทั้งสองกลุ่ม และวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มทดลอง เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ทาง คณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น ฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน การทดสอบที (t-test) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา มีการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่านักเรียน ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 นอกจากนี้นักเรียนที่ผ่านการจัดการ เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ ในระดับมาก

Title Alternate The study on mathematics analytical thinking using problem - based learning with stem education concept