การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เลือกใช้กลยุทธ์การสร้างเป้าหมายย่อย ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

Titleการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เลือกใช้กลยุทธ์การสร้างเป้าหมายย่อย ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsนัฐพล จำปา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA น392 2560
Keywordsการสอนคณิตศาสตร์, การแก้ปัญหา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการใช้กลยุทธ์การสร้างเป้าหมายย่อยในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนและศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้านการทำความเข้าใจปัญหา การวางแผนการแก้ปัญหา และด้านการค้นหาคำตอบที่ถูกต้องพร้อมทั้งคำอธิบายที่ชัดเจน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ปีการศึกษา 2559 จำนวน 31 คน ดำเนินการวิจัยแบบกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียว (One-group pretest-posttest design) โดยจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถใช้กลยุทธ์การสร้างเป้าหมายย่อยในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จำนวน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ และใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์แบบอัตนัยที่ต้องเขียนวิธีคิดและแสดงวิธีทำโดยละเอียด ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบเมื่อนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับใช้ได้ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 60 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนสามารถใช้กลยุทธ์การสร้างเป้าหมายย่อยในแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการใช้กลยุทธ์การสร้างเป้าหมายย่อยในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70) ที่ระดับนัยสำคัญ .05 และมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในด้านการทำความเข้าใจปัญหา การวางแผน การแก้ปัญหา และด้านการค้นหาคำตอบที่ถูกต้องพร้อมทั้งคำอธิบายที่ชัดเจนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Title Alternate The development of instructional activities applying establish subgoal strategy to enhance ability to solve mathematical problems