การศึกษาความเข้าใจ เรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่าน Geogebra applet

Titleการศึกษาความเข้าใจ เรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่าน Geogebra applet
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsวิไลวรรณ สีแดด
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ว735 2560
KeywordsGeogedra applet, การสอนคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), คณิตศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน, คณิตศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์, เวกเตอร์วิเคราะห์
Abstract

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่าน GeoGebra Applet ใช้การวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 36 คน และกลุ่มควบคุม จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกระสังพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มทดลอง จัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่าน GeoGebra Applet และกลุ่มควบคุมใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน GeoGebra Applet มีความเข้าใจ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Title Alternate A study of understanding on vector in three dimensions of grade 11 students through geogebra applet