ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ในห้องเรียนแบบกลับด้าน ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่อง สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

Titleผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ในห้องเรียนแบบกลับด้าน ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่อง สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsชัยยุทธ ธรรมประชา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ช421ผ 2560
Keywordsการสอนคณิตศาสตร์, กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL, คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ในห้องเรียนแบบกลับด้าน (Flipped Classroom) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม จำนวน 2 ห้องเรียน ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค 33202 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 60 คน ซึ่งได้จากการเลือกสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และกลุ่มทดลองได้ จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค 33202 เรื่อง สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค KWDL ในห้องเรียนแบบกลับด้าน จำนวน 6 แผน 12 ชั่วโมง 2) แผนการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค 33202 เรื่อง สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีสอนแบบ ปกติ จำนวน 6 แผน 12 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ 0.31 ถึง 0.78 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.35 ถึง 0.92 ค่าความเที่ยงทั้ง ฉบับเท่ากับ 0.85 ผลการวิจัยพบว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลัง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ในห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) สูงกว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนกลุ่มทดลองมี ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) อยู่ในระดับมาก

Title Alternate The effects of organizing learning activity using KWDL techniques in flipped classroom toward critical thinking for statistics and basic data analysis