ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจตคติทางการเรียนเรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Titleผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจตคติทางการเรียนเรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsสุธิดา สายชาลี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ส785 2560
Keywordsการสอนคณิตศาสตร์, กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ, คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ความน่าจะเป็น -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเจตคติทางการเรียนเรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โดยใช้การวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ มีจำนวน 66 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งกลุ่มทดลองจัดกิจกรรม การเรียนรู้เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลอง มีเจตคติทางการเรียนเรื่องความน่าจะเป็นสูงขึ้นและสูงกว่ากลุ่มควบคุม ยิ่งไปกว่านั้นยังส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความน่าจะเป็นดีขึ้น

Title Alternate The effects of hands-on learning activities to development attitude on probability for grade 11 students