คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
สุภารัตน์ คำแดง, ปรีชา บุญจูง, จารุวรรณ์ วงบุตรดี.  2548.  การศึกษาฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและฤทธิ์แก้ปวดของพืชสมุนไพร Curcuma cf.comosa Roxb..
ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, ทรงพร จึงมั่นคง.  2546.  การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรชิเนสจากพืชสมุนไพรจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Rawiwun_Kaewamtawong_2546.pdf (2.5 MB)
พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ.  2551.  การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของ flavonoids จากสมุนไพรพื้นบ้าน จังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae.
นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข, พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ, อารี วังมณีรัตน์, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา.  2544.  การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของพืชผักท้องถิ่นในภาคอีสาน. PDF icon Nongnit_Teerawatanasuk_2544.pdf (3.41 MB)
เชาวลิต ยั่วจิตร.  2564.  การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารอนุพันธ์จากใบหญ้าหวาน(สตีวิออล) ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของชีสต์ในเซลล์ท่อไต MDCK: การประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคถุงน้ำในไต. PDF icon Chaowalit_yourjit.pdf (9.64 MB)
บัวนัส วงษ์สุด, นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข, อารี วังมณีรัตน์, ฐิติเดช ลือตระกูล, กุสุมา จิตแสง.  2546.  การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการชีวสังเคราะห์เมลานินของส่วนสกัดจากพญายาและปลาไหลเผือก. PDF icon Buanus_Wongsut.pdf (2.7 MB)
นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข, จินตนา นภาพร, สุรชัย จูมพระบุตร, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา.  2560.  การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตและฤทธิ์เหนี่ยวนำการตายของเซลล์ของสารฟลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae. PDF icon Nongnit_Teerawattanasuk.pdf (28.36 MB)
นุตติยา วีระวัธนชัย, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์.  2557.  การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง. PDF icon Nuttiya_Werawattanachai.pdf (831.19 KB)
จุฑารัตน์ จิตติมณี.  2552.  การศึกษาฤทธิ์ในการต้านการอักเสบของยางโมก (Wrightia pubescens) และโมกบ้าน (Wrightia religiosa) ใน RAW 264.7 mouse macrophages.
บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา, แก้ว อุดมศิริชาคร, นพมาศ นามแดง.  2546.  การศึกษาลักษณะการทนเกลือของข้าวที่ได้รับซิลิกอนและผลต่อลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยา. PDF icon Boontiem_Lerdsupawitnapa.pdf (655.15 KB)
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์.  2560.  การศึกษาวัสดุดูดซับเพื่อกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยวิธีทางเคมีคำนวณ. PDF icon Siriporn_Junsuttiwong.pdf (2.01 MB)
สารภี ขาวดี.  2553.  การศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรม "การโจลมะม็วด" : กรณีศึกษาจากชุมชนเขมรหมู่บ้านปรือเกียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์. PDF icon Sarapee_Kawdee.pdf (56.73 MB)
จิรภา โสภณ.  2550.  การศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตพื้นที่รอยต่อเทศบาลนครอุบลราชธานี กับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี :กรณีศึกษา ชุมชนดอนงิ้ว และชุมชนกุดเป่ง (หมู่ 16 ). PDF icon Jirapa_Sophon.pdf (6.99 MB)
ศิริพร ยศมูล.  2557.  การศึกษาศักยภาพการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Siriporn_Yodmoon.pdf (7.04 MB)
วสุ อมฤตสุทธิ์, พรพิมล สุริยภัทร, รักเกียรติ แสนประเสริฐ.  2549.  การศึกษาสถานภาพการผลิตและความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิตคุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้า กรณีศึกษา :จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ. PDF icon Wasu_Amaritsut.pdf (68.19 MB)
ณรัญญา มีชัย, พลากร สืบสำราญ, ปวีณา ลิมปิทีปราการ, รัตติกาล วังคะฮาต, จิวรา โสดากุล, กฤติญา จันทร์พันธ์, อภิญญา สลักคำ, กนกวรรณ ศิวะรัตน์.  2555.  การศึกษาสภาพปัญหาการปรับตัวของนักศึกษา ปี 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Narunya_Meechai.pdf (6.23 MB)
ปาริชาติ พุ่มขจร.  2544.  การศึกษาสภาวะการเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมต่อการเจริญและการสร้างแบคเทอริโอซินของเชื้อ Lactococcus sp. ที่แยกได้จากอาหารหมัก. PDF icon Parichat_Poomkajorn.pdf (2.62 MB)
วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์.  2550.  การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของมันเทศ แป้งมันเทศ และสตาร์ชมันเทศ จากอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Wachiraporn_Boonyaputtipong2547.pdf (39.56 MB)
วัชรพงษ์ วัฒนกูล.  2545.  การศึกษาสมรรถนะการผลิตและคุณภาพของสุกรป่าที่ได้รับอาหารโปรตีน 2 ระดับในการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงและแบบขังคอก. PDF icon Thavorn_Supaprom.pdf (516.3 KB)
ชริดา ปุกหุต, โสภณ บุญลือ, ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์.  2545.  การศึกษาสายพันธุ์ของเห็ดขอนขาว. PDF icon Charida_Pukhut_2545.pdf (1.55 MB)
อังคณา ปัญญา, อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ, วาสนา สะอาด.  2550.  การศึกษาสาเหตุของการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : กรณีศึกษาการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง. PDF icon Angkana_Punya.pdf (29.74 MB)
รัชดาภรณ์ จันทาศรี, ธีรวุฒิ มาประชา, ธนาทิพย์ แหลมคม.  2547.  การศึกษาสำรวจไม้ผลป่าที่มีผลรับประทานได้บริเวณภูจอง-นายอย. PDF icon Ratchadapon_Juntasri.pdf (1.25 MB)
อุทัย อันพิมพ์, บุญส่ง เอกพงษ์, สมชาย พละสาร, รักเกียรติ แสนประเสริฐ.  2546.  การศึกษาสูตรอาหารและวิธีการให้น้ำในโรงเรือนเปิดดอกที่เหมาะสมต่อการผลิตเห็ดขอนขาวในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Uthai_Unphim_2543.pdf (1.13 MB)
กมลพร นครชัยกุล, ชวพจน์ ศุภสาร.  2553.  การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลต่อความล้มเหลวของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ในกลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี. PDF icon Kamonporn_Nakornchaikul.pdf (9.66 MB)
รัชชนนท์ แกะมา.  2551.  การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Ratchanon_Kaema.pdf (7.03 MB)

Pages