การศึกษาศักยภาพการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

Titleการศึกษาศักยภาพการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2557
Authorsศิริพร ยศมูล
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHJ9070.6 ศ463 2557
Keywordsการจัดหารายได้, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- การเงิน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- รายได้
Abstract

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดหารายได้ของเทศบาลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการจัดหารายได้ของเทศบาล ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อศักยภาพการจัดหารายได้ของเทศบาลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 4) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการจัดหารายได้ของเทศบาล ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
จากการศึกษาพบว่า 1) เทศบาลตำบลกลุ่มตัวอย่างมีศักยภาพการจัดหารายได้เป็นโดยดูจากปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยเกี่ยวกับการบริหารการจัดหารายได้ของท้องถิ่น 2) ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการจัดหารายได้ของเทศบาล ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดหารายได้มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ รองลงมาคือ ปัจจัยเกี่ยวกับการบริหารการจัดหารายได้ของท้องถิ่น และปัจจัยด้านสังคม 3) ปัญหาและอุปสรรคต่อศักยภาพการจัดหารายได้ของเทศบาลตำบล คือ ระบบฐานข้อมูลภาษีไม่เป็นปัจจุบัน และปัญหาการจัดเก็บได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย 4) แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดหารายได้ของเทศบาลตำบล คือ การพัฒนาระบบแผนที่ภาษี การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บรายได้ และการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บรายได้ให้แก่ประชาชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นให้แก่ประชาชน

Title Alternate Study of revenue-raising Capacity of the Local Government: A case study of municipals in Ubon Ratchathani Province