การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรชิเนสจากพืชสมุนไพรจังหวัดอุบลราชธานี

Titleการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรชิเนสจากพืชสมุนไพรจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2546
Authorsระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, ทรงพร จึงมั่นคง
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRS164 ร267
KeywordsEnglish language -- Writing -- Study and teaching, พืชสมุนไพร--เภสัชฤทธิ์วิทยา, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน, ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรชิเนส
Abstract

จากการศึกษาสิ่งสกัด Ethyl acetate และ ethanol 22 ชนิด จากพืชที่พบทั่วไปในจังหวัดอุบลราชธานี 11 ต้น โดนนำมาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้าน oxidation และฤทธิ์ยับยั้ง tyrosinase พบว่าสิ่งสกัด ethanol ของใบพอกแสดงฤทธิ์ปานกลางในการต้านอนุมูลอิสระ และส่ิงสกัด ethanol จากใบการเวกแสดงฤทธิ์แรงในการยับยั้ง tyrosinase จากนั้นนำสิ่งสกัด ethanol จากใบการเวกไปแยกเป็น fraction โดยใช้ gel chromatography ได้ 7 fraction และนำแต่ละ fraction ไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง tyrosinase พบว่า fraction 2 เป็น fraction แสดงฤทธิ์นี้ดีที่สุด

Title Alternate The screening of free radical scavenging, antioxidative and tyrosinase inhibitory activities of Ubonratchathani medicinal plants