การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการชีวสังเคราะห์เมลานินของส่วนสกัดจากพญายาและปลาไหลเผือก

Titleการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการชีวสังเคราะห์เมลานินของส่วนสกัดจากพญายาและปลาไหลเผือก
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2546
Authorsบัวนัส วงษ์สุด, นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข, อารี วังมณีรัตน์, ฐิติเดช ลือตระกูล, กุสุมา จิตแสง
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRS201.E9 บ278
Keywordsปลาไหลเผือก, พญายา, พฤษศาสตร์, สารสกัดจากพืช, เภสัชศาสตร์, เอนไซม์ไทโรซิเนส, โลดทะนงแดง
Abstract

เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส พบว่า พญายามีฤทธิ์มากกว่าโลดทะนงแดง และปลาไหลเผือก คือยับยั้งเอนไซม์ได้สูงสุด 30+-1.42 23.27+-0.65 และ 15.42+-3.29% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบความแรงโดยดูจากค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสได่ 20% ในพืชชนิดเดียวกัน พบว่าสิ่งสกัดหยาบและส่วนสักดต่าง ๆ สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนวได้ด้วยความแรงแตกต่างกันไป โดยส่วนสกัดที่ 2 ของพญายามีความแรงมากกว่าสิ่งสกัดหยาบ สำหรับโลกทะนงแดงพบว่า มีเพียงสิ่งสกัดหยาบเท่านั้นที่สามารถยับยั้งเอนไซม์ได้ถึง 20% ส่วนปลาไหลเผือก พบว่า ทั้งสิ่งสกัดหยาบและส่วนสกัดต่าง ๆ มีฤทธิ์ดังกล่าวค่อนข้างต่ำ และไม่มีส่วนสกัดใดสามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ถึง 20%

Title Alternate The Melanin biosynthesis inhibitory effect of Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson and Eurycoma longifolia Jack. Extracts
Fulltext: