การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของพืชผักท้องถิ่นในภาคอีสาน

Titleการศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของพืชผักท้องถิ่นในภาคอีสาน
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2544
Authorsนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข, พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ, อารี วังมณีรัตน์, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746091921
Call NumberRS165.I53 น138
Keywordsผักพื้นบ้าน--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), สมุนไพร, สารต้านไวรัส, สารสกัดจากพืช, เริม
Abstract

พืชผักท้องถิ่นในภาคอีสานจำนวน 40 ต้น ถูกนำมาสกัดโดยใช้วิธี Percolation และใช้ dichloromethane-methanol (DCM-M, 1:1) และ mrthanol เป็นตัวทำละลาย เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัวในหลอดทดลอง ผลการทดสอบฤทธิ์ด้วยวิธี plaque reduction assay พบว่า ส่วนสกัดจำนวน 31 ส่วน มีฤทธิ์ดีต่อเชื้อเริม Herpes simplex virus ประเภท 1 โดยความเข้มข้นข้นของส่วนสกัดที่สามารถยับยั้งเชื่อเริมได้ร้อยละ 50 มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จากการประเมินผลจาอไปในการต้านการเจริญเติบโตของเซลล์ปกติของส่วนสกัดจำนวนดังกล่าว พบว่า ส่วนสกัดที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อเชื้อเริมมากที่สุดได้จากส่วนสกัด DCM-M ที่ได้จากต้นกระโดน และมีความเฉพาะเจาะลงต่อการออกฤทธิ์ต้านเชื้อเริมเท่ากับ 2.60

Title Alternate Screening of antiviral activities of local medicinal plants