การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของมันเทศ แป้งมันเทศ และสตาร์ชมันเทศ จากอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของมันเทศ แป้งมันเทศ และสตาร์ชมันเทศ จากอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2550
Authorsวชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9789745231757
Call NumberSB211.S9 ว153
Keywordsมันเทศ, สตาร์ชมันเทศ, สมบัติทางกายภาพ, แป้งมันเทศ
Abstract

การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของหัวมันเทศ แป้งมันเทศ และสตาร์ชมันเทศ จากตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มันเทศพันธุ์เนื้อสีม่วง (นิโกร 2) พันธุ์เนื้อสีเหลือง (แซง) และพันธุ์เนื้อสีส้ม มีขนาด (ความยาว/เส้นผ่านศูนย์กลาง) เท่ากับ 14.45/5.52-16.09/5.24 ohesoyd 227.61-261.11 กรัม และความถ่วงจำเพาะ 1.0248-1.0787 ประกอบด้วยความชื้น 60.13-75.61% และน้ำหนักแห้ง 24.39-39.87% โดยพบคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบหลัก เท่ากับ 21.97-35.88% ซึ่งประกอบด้วยสตาร์ช 4.63-20.74% น้ำตาลรีดิวซ์ 0.38-3.15% น้ำตาลทั้งหมด 3.31-6.72% และเยื่อใย 0.88-1.05% นอกจากนั้นพบโปรตีน 1.32-3.09% ไขมัน 0.04-0.12% และเถ้า 0.86-0.93% ของน้ำหนักมันเทศสด และสอดคล้องกับสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งมันเทศ นอกจากนี้พบว่าสตาร์ชมันเทศประกอบด้วยสตาร์ช 94.40-96.93% และอะมิโลส 26.41-29.00% ของน้ำหนักแห้ง เม็ดสตาร์ชมีลักษณะกลม เหลี่ยมกลม และรูปร่างหลายเหลี่ยม สตาร์ชมีค่าความสว่าง (L) 88.34-90.80 กำลังการพองตัว 24.21-26.28 การละลาย 6.64-8.06% และค่าการเปลี่ยนแปลงความหนืด ดังนี้ pasting temperature 80.08-81.32 องศา peak viscosity 410.47-452.71 RVU breakdown 169.25-187.58 RVU และ srtback 70.70-80.59 RVU ตามลำดับ

Title Alternate Study on physicochemical properties of roots, flour and starch of sweet potatoes from amphoe Nam Yuen, Ubon Ratchathani