การศึกษาลักษณะการทนเกลือของข้าวที่ได้รับซิลิกอนและผลต่อลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยา

Titleการศึกษาลักษณะการทนเกลือของข้าวที่ได้รับซิลิกอนและผลต่อลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยา
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2546
Authorsบุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา, แก้ว อุดมศิริชาคร, นพมาศ นามแดง
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB191.R5 บ468
Keywordsข้าว--การปรับปรุงพันธุ์, ข้าว--สรีรวิทยา, ข้าว--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--การปลูก--วิจัย
Abstract

ผลการศึกษาพบว่า ซิลิกอนมีผลทำให้ต้นกล้ามีการเพิ่มจำนวนใบ พื้นที่ใบ เพิ่มราก มีค่า SLA สูงขึ้น และมีอัตราการสังเคราะห์แสง ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตเมื่อมีปริมาณซิลิกอนสูงขึ้น สำหรับการเพิ่มขึ้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ มีผลทำให้ในทางตรงข้ามนั้นคือทำให้รากของต้นกล้าข้าวถูกทำลาย มีผลให้จำนวนใบลดลงและพื้นที่ใบลดลง แล้วส่งผลให้อัตราการสังเคราะห์แสงและการดูดธาตุอาหารลดลง และเมื่อเป็นเวลานานออกไปจากมีผลทำให้ต้นข้าวตาบได้ ซึ่งพอจะบอกได้ว่าพื้นที่ที่มีปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์มาก คงมีผลทำให้การปลูกข้าวได้ผลไม่ดีหรือไม่ได้ผล แต่สามารถปรับปรุงการจัดการปลูกข้าวพอได้ โดยการเพิ่มปริมาณซิลิกอนลงไปในดินในบริเวณดังกล่าว

Title Alternate Study on salt tolerance of rice by silicon additions and the effect on their physiological and anatomical characters