การศึกษาฤทธิ์ของสารอนุพันธ์ชาลโคนในการยับยั้งการเติบโตของชีสต์ในเซลล์โมเดลโรคถุงน้ำในไต

Titleการศึกษาฤทธิ์ของสารอนุพันธ์ชาลโคนในการยับยั้งการเติบโตของชีสต์ในเซลล์โมเดลโรคถุงน้ำในไต
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2564
Authorsเชาวลิต ยั่วจิตร, พีระฉัตร วีรพันธ์
Institutionวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRC918.P58 ช741 2564
Keywordsชีสต์ในเซลล์, สารอนุพันธ์ชาลโคน, โรคถุงน้ำในไต
Abstract

โรคถุงน้ำในไตชนิดพันธุกรรมเด่น (autosomal dominant polycystic kigney disease, ADPKD) เป็นโรคทางพันธุกรรมของระบบไตที่พบบ่อย มีสาเหตุจากการผ่าเหล่าของยีน PKD1 หรือ PKD2 การเติบโตของซีสต์ในไตเกิดจากกระบวนการแบ่งเซลล์ซีสต์ใหม่และการหลั่งสารน้ำลงสู่ถุงซีสต์ ส่งผลให้ซีสต์กดเบียดเนื้อไตและทำให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรังในที่สุด ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคถุงน้ำในไตที่มีความจำเพาะต่อโรค สารอนุพันธ์ชาลโคน (chalcone isoliquiritigenin) มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมาย อาทิ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านโรคมะเร็ง จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า สารต้านอนุพันธ์ชาลโคลสามารถชะลอการเติบโตของซีสต์จากเซลล์ MDCK ได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารอนุพันธ์ชาลโคลต่อการชะลอการเติบโตของซีสต์จากเซลล์ MDCK จากผลการทดลองพบว่า สาร CHAL-005 เป็นสารอนุพันธ์ชาลโคนที่ดีที่สุดที่ชะลอการเติบโตของซีสต์จากเซลล์ MDCK ตามการเพิ่มความเข้มข้นของสาร โดยสาร CHAL-005 สามารถลดการแสดงออกของโปรตีน CFTR และยังสามารถลดการแสดงออกของโปรตีนที่กระตุ้นการแบ่งเซลล์ใหม่อย่าง phosphorylation ERK1/2 และ phosphorylation S6K ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลของการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารอนุพันธ์ชาลโคนชะลอการเติบโตของซีสต์ในเซลล์ MDCK ผ่านการลดการทำงานของโปรตีนขนส่งคลอไรด์ CFTR และยับยั้งโปรตีนแบ่งเซลล์ใหม่ ERK1/2 และ mTOR/S6K ดังนั้น สารอนุพันธ์ชาลโคลจึงถือเป็นสารสมุนไพรที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นยารักษาโรคถุงน้ำในไตได้

Title Alternate Effect of chalcone derivatives on cyst enlargement in an in vitro model of polycystic kidney disease