การศึกษาสายพันธุ์ของเห็ดขอนขาว

Titleการศึกษาสายพันธุ์ของเห็ดขอนขาว
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2545
Authorsชริดา ปุกหุต, โสภณ บุญลือ, ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB353.3.T5 ช213
Keywordsเห็ดขอนขาว
Abstract

จากการศึกษาความหลากหลายของเห็ดขอนขาวที่รวบรวมได้ด้วยรูปแบบไอโซไซม์ (isozyme pattern) ของเอนไซม์ 2 ชนิด คือ o-Tolidine-Reacting Phenoloxidase (TRE) และ Esterase (EST) พบว่า เห็ดขอนขาวทุกไอโซเลทมีรูปแบบเอนไซม์ คือ มีแถบ (band) ของ enzyme activity ที่จำเพาะของแต่ละไอโซเลทที่แตกต่างจากสายพันธุ์เปรียบเทียบและแตกต่างจากไอโซเลทอื่น ๆ ปรากฏรูปแบบ 20 รูปแบบจาก 21 ไอโซเลทที่รวบรวมได้ ซึ่งแสดงแถบของเอนไซม์ TRE ตั้งแต่ 1-6 แถบ และแถบของเอนไซม์ EST ตั้งแต่ 3-9 แถบ รูปแบบของเอนไซม์ EST มีความละเอียดสูงกว่ารูปแบบของเอนไซม์ TRE รูปแบบของเอนไซม์ทั้งสองชนิดใช้ในการจำแนกเห็ดขอนขาวได้

Title Alternate Diversity of Hed Khon Khao (Lentinus squarrosulus Mont.)