การศึกษาสภาวะการเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมต่อการเจริญและการสร้างแบคเทอริโอซินของเชื้อ Lactococcus sp. ที่แยกได้จากอาหารหมัก

Titleการศึกษาสภาวะการเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมต่อการเจริญและการสร้างแบคเทอริโอซินของเชื้อ Lactococcus sp. ที่แยกได้จากอาหารหมัก
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2544
Authorsปาริชาติ พุ่มขจร
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQR92.B3 ป554ศ
Keywordsสารต้านจุลชีพ, อาหารหมักดอง, เชื้อแลคโตคอคคัส, แบคทีเรีย, แบคเทอริโอซิน--การตรวจ
Abstract

การศึกษาสภาวะการเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อ Lactococcus sp. ที่แยกได้จากอาหารหมัก โดยเพาะเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิ 20 25 และ 37 องศาเซลเซียส เก็บตัวอย่่างที่เวลาต่าง ๆ ติดต่อกันเป็นเวลา 60 ชั่วโมง นำมาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว 600 นาโนเมตร แล้วสร้างกราฟ เชื้อสามารถเจริญได้ทั้ง 3 ระดับอุณหภมิ และเจริญได้ดีที่ 37 องศาเซลเซียส และสภาวะที่เหมาะสมต่อการสร้างแบคเทอริโอซิน โดยตรวจวัดแบคเทอริโอซินแอคติวิตี้โดยวิธี swab-paper disc พบว่าทุกอุณหภูมิที่ศึกษาสามารถตรวจวัดแบคเทอริโอซินแอคติวิตี้ได้ตั้งแต่เชื้อเจริญอยู่ในระยะก่อนเข้าสู่ stationary phase โดยมีค่าแบคเทอริโอซินแอคติวิตี้สูงสุดเมื่อเข้าสู่ระยะ stationary pahse

Title Alternate Study of cultural conditions for the growth and bacteriocin production of Lactococcus sp. isolated from fermented food