การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากวัชพืชในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum capisici (Syd.) Butl. & Bisby สาเหตุของโรคแอนแทรกโนสในพริก

Titleการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากวัชพืชในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum capisici (Syd.) Butl. & Bisby สาเหตุของโรคแอนแทรกโนสในพริก
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2544
Authorsยุวดี ชูประภาวรรณ, อรุณรัตน์ อนันตทัศน์
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB732.6 ย442
Keywordsพริก--โรคพืชและศัตรูพืช, เชื้อรา--การควบคุม, โรคพืช--การควบคุมโดยชีววิทยา
Abstract

นำวัชพืช 8 ชนิดมาศึกษาประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแอนแทรกโนสในพริก ที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum capsici (Syd.) Butl. & Bisby ในระดับห้องปฏิบัติการ โดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ทำการสกัดสารจากวัชพืชโดยการปั่นวัชพืชในน้ำร้อนด้วยเครื่องปั่น แช่ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง กรองผ่านผ้าขาวบางและกระดาษกรองตามลำดับ ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากวัชพืชแต่ละชนิด โดยนำสารสกัดผสมกับอาหาร PDA ให้ได้ความเข้มข้นต่าง ๆ นำเชื้อรา Colletotrichum capsici อายุ 7 วัน ไปเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดวัชพืช ตรวจวัดผลโดยเปรียบเทียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อที่เจริญบนอาหาร พบว่า สารสกัดจากวัชพืชทั้ง 8 ชนิด ทุกระดับความเข้มข้นให้ผลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราในห้องปฏิบัติการไม่ต่ำกว่า 50% โดยสาบแร้งสาบกาให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราได้ดีที่สุด

Title Alternate Study on antifungi of some crude extract from weeds for inhibition growth of Colletotrichum capisici (Syd.) Bisby caused anthracnose disease