การศึกษาระบบการผลิตการเกษตรของชุมชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

Titleการศึกษาระบบการผลิตการเกษตรของชุมชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2540
Authorsเกรียงไกร โชประการ, นิตยา วานิกร, ชำนาญ แก้วมณี, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, พิทักษ์ สิงห์ทองลา, ณรงค์ สามารถ
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberS539.5 ร451
Keywordsผลิตผลเกษตร, เกษตรกรรม, เทคโนโลยีการเกษตร
Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อทราบถึงระบบการผลิตการเกษตรของชุมชนในปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สาเหตุที่เกี่ยวข้องและผลกระทบ ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต ผลการศึกษาพบว่า ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาเขตอำเภอวารินชำราบได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งระบบสาธารณูปโภคและการขยายตัวของชุมชน ทำให้เกษตรกรสะดวกในการหาปัจจัยการผลิต จำหน่ายผลผลิตและมีทางเลือกในการทำกิจกรรมการเกษตรเพิ่มขึ้น ราคาที่ดินซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรราคาสูงและมีตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก ลักษณะครอบครัวของเกษตรกรได้เปลี่ยนจากครอบครัวประกอบเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น จำนวนพื้นที่ต่อครอบครัวที่เหมาะสมสำหรับประกอบอาชีพการเกษตรและแรงงานในครัวเรือนลดลง แต่ค่าจ้างแรงงานสำหรับภาคการเกษตรสูงขึ้น อย่างไรก็ตามทุกครอบครัวต้องการปลูกข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคในครอบครัวเป็นอันดับแรกและถ้ามีพื้นที่มากพอจึงปลูกข้าวไว้เพื่อจำหน่าย

Title Alternate Feasibility study on agricultural production systems in the community for appropriate technology development