การศึกษาสมรรถนะการผลิตและคุณภาพของสุกรป่าที่ได้รับอาหารโปรตีน 2 ระดับในการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงและแบบขังคอก

Titleการศึกษาสมรรถนะการผลิตและคุณภาพของสุกรป่าที่ได้รับอาหารโปรตีน 2 ระดับในการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงและแบบขังคอก
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2545
Authorsวัชรพงษ์ วัฒนกูล
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746090925
Call NumberSB396.3 ก522
Keywordsสุกร--การเลี้ยง, หมูป่า--การเลี้ยง
Abstract

จากการศึกษาโครโมโซมและคาริโอไทป์ของสุกรป่าไทย ที่จับมาจากฟาร์มของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี โดยเตรียมโครโมโซมด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ลิมโฟไซต์และย้อมแถบสีแบบจี (G-banding) พบว่าสุกรป่าไทยมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับ 38 (2n=38) และพบว่าโครโมโซมคู่ที่ 10 บริเวณตำแหน่งเซนโตรเมียร์จะไม่ติดสีย้อม ซึ่งอาจจะใช้โครโมโซมคู่นี้เป็นจุดสังเกต
การศึกษาสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากของสุกรป่าที่ไ้ด้รับอาหารโปรตีน 3 ระดับในการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงและขังคอก ใช้การทดลองแบบ Factorial in Completely Randomized design พบว่าอัตราการเจริญเติบโต อัตราการกินได้ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวและจำนวนวันที่ใช้ในการเพิ่มน้ำหนักตัวเฉลี่ยตลอดการทดลองของสุกรป่าที่เลี้ยงแบบขังคอกและสุกรป่าที่เลี้ยงแบบปล่อยแปลงไม่พบความแตกต่างทางสถิติ

Title Alternate A study on performance and carcass quality of wild boar using two levels of protein diet under free range and intensive management