คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
PDF icon Praetawan_Jar.pdf (31.79 MB)
PDF icon Pornpawee_Sir.pdf (11.4 MB)
PDF icon Patharawadee_Boonsing.pdf (2.77 MB)
ชนก พุ่มศฤงฆาร. (2551). ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการแบบทดสอบวัดผลการศึกษา. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Chanok_Pumsaringkarn.pdf (77.35 MB)
PDF icon Waraporn_Sar.pdf (20.76 MB)
PDF icon PetcharatPromatar.pdf (3 MB)
PDF icon Porntiwa_Vongphitak.pdf (73.65 MB)
PDF icon Warinsiriya_Phongket.pdf (80.77 MB)
PDF icon Nattida_Riantaku.pdf (4.05 MB)
PDF icon Nattida_Riantaku.pdf (4.05 MB)
PDF icon Sophon_Pewpetch.pdf (8.62 MB)
PDF icon Sunanta_Kas.pdf (23.39 MB)
PDF icon Pattanapong_Boo.pdf (7.43 MB)
PDF icon Thaned_Boo.pdf (20.97 MB)
PDF icon Vachirasak_Pak.pdf (17.78 MB)
PDF icon Kotchaphum_Srilawan.pdf (62.86 MB)
ปรีชา มีราช. (2551). ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานแผนชุมชนผ่านอินเตอร์เน็ต. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Preecha_Meerat.pdf (8.21 MB)
PDF icon Sawat_Naksuth.pdf (8.09 MB)
PDF icon KhampanSohsawaeng.pdf (3.58 MB)
PDF icon Parintip_Sea.pdf (23.84 MB)
PDF icon Weerapong_Bua.pdf (8.2 MB)
ไฉน ผลดี. (2553). ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการโรงรียนบ้านโนนยาง. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Chanai_Pol.pdf (19.96 MB)
PDF icon Nathapong_Rungpatanachaikul.pdf (71.46 MB)
PDF icon Chawalit_Thungdetchakul.pdf (36.71 MB)

Pages