คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
ไวยกรณ์ พรมจันทร์.  2553.  ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ภัทรวดี บุญสิงห์.  2558.  ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยแนะนำร้านอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ตารางการตัดสินใจ . วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Patharawadee_Boonsing.pdf (2.77 MB)
ชนก พุ่มศฤงฆาร.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการแบบทดสอบวัดผลการศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณธฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Chanok_Pumsaringkarn.pdf (77.35 MB)
วราภรณ์ สารวัน.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่องานวางแผนและงบประมาณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
เพชรรัตน์ พรหมทา.  2558.  ระบบสารสนเทศเพื่องานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : กรณีศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon PetcharatPromatar.pdf (3 MB)
พรธิวา วงษ์พิทักษ์.  2556.  ระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Porntiwa_Vongphitak.pdf (73.65 MB)
วริณศิญา พงษ์เกษ.  2556.  ระบบสารสนเทศเพื่องานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคระบบแถวคอยร่วมกับเทคนิคอิงกฎเกณฑ์ : กรณีศึกษา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Warinsiriya_Phongket.pdf (80.77 MB)
ณัฐธิดา เหรียญตะคุ.  2561.  ระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Nattida_Riantaku.pdf (4.05 MB)
ณัฐธิดา เหรียญตะคุ.  2561.  ระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Nattida_Riantaku.pdf (4.05 MB)
โสภณ ผิวเพชร.  2550.  ระบบสารสนเทศเพื่อการออกใบรับรองตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP : Good Agricultural Practice). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารทนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Sophon_Pewpetch.pdf (8.62 MB)
สุนันทา กสิพันธ์.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการสั่งซื้อพัสดุและการจ้างเหมาบริการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
พัฒนพงษ์ บุตรภักดี.  2549.  ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Pattanapong_Boo.pdf (7.43 MB)
ธเนศร์ บุณนิล.  2554.  ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท)PDF icon Thaned_Boo.pdf (20.97 MB)
วชิรศักดิ์ ปกาสิต.  2554.  ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ทรัพยากรน้ำของระบบการผลิตพืชในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท)PDF icon Vachirasak_Pak.pdf (17.78 MB)
กชภูมิ ศรีละวรรณ.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร กรณีศึกษา โรงเรียนบัวงามวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Kotchaphum_Srilawan.pdf (62.86 MB)
ปรีชา มีราช.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานแผนชุมชนผ่านอินเตอร์เน็ต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Preecha_Meerat.pdf (8.21 MB)
สวัสดิ์ นาคสุทธิ์.  2550.  ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน กรณีศึกษา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ จังหวัดอำนาจเจริญ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Sawat_Naksuth.pdf (8.09 MB)
คำพันธ์ เสาะแสวง.  2558.  ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลกรณีศึกษาโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon KhampanSohsawaeng.pdf (3.58 MB)
ปริญญ์ทิพย์ แสนใจ.  2553.  ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Parintip_Sea.pdf (23.84 MB)
วีระพงษ์ บัวเขียว.  2549.  ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Weerapong_Bua.pdf (8.2 MB)
ไฉน ผลดี.  2553.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการโรงรียนบ้านโนนยาง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Chanai_Pol.pdf (19.96 MB)
ณัฐพงศ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศูนย์บริการสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Nathapong_Rungpatanachaikul.pdf (71.46 MB)
ชวฤทธิ์ ตั้งเดชกุล.  2552.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Chawalit_Thungdetchakul.pdf (36.71 MB)
ฐชาดา ถิระโคตร.  2556.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผลการเรียนและหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Thachada_Thiracoatr.pdf (42.61 MB)
ศุภเกียรติ สร่างโศก.  2557.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น : กรณีศึกษาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Suphakiat_Srangsok.pdf (10.1 MB)

Pages