ระบบสารสนเทศเพื่องานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคระบบแถวคอยร่วมกับเทคนิคอิงกฎเกณฑ์ : กรณีศึกษา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

Titleระบบสารสนเทศเพื่องานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคระบบแถวคอยร่วมกับเทคนิคอิงกฎเกณฑ์ : กรณีศึกษา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsวริณศิญา พงษ์เกษ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ว329ร 2556
Keywordsคอมพิวเตอร์--การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม, ทฤษฎีการคอยลำดับ, ระบบสารสนเทศ, เทคนิคระบบแถวคอย, เทคนิคอิงกฎเกณฑ์, ไมโครคอมพิวเตอร์--การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคระบบแถวคอยร่วมกับเทคนิคอิงกฏเกณฑ์ กรณีศึกษาโรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการจัดลำดับความสำคัญของงาน พิจารณา จาก 4 ปัจจัย ได้แก่ (1) สถานะความสำคัญของบุคลากรเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส่งซ่อม (2) ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ (3) ลักษณะของปัญหาคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ และ (4) ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อม ระบบนี้พัฒนาขึ้นในรูปแบบของเว็บแอพลิเคชั่น (Web Application) โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ร่วมกับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)
ผลการพัฒนาและทดสอบระบบพบว่า ระบบสามารถจัดลำดับการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ผู้ใช้บริการสามารถติดตามสถานะของการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบจำนวน 2 กลุ่ม คือ ผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเท่ากับ 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบที่พัฒนาขึ้นนี้อยู่ในระดับมากและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

Title Alternate Information system for computer maintenance using queuing system with rule-based system : a case study of Pathum Ratchawongsa School, Amnat Charoen province