ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ทรัพยากรน้ำของระบบการผลิตพืชในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ทรัพยากรน้ำของระบบการผลิตพืชในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsวชิรศักดิ์ ปกาสิต
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท)
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTC ว152
Keywordsการจัดการน้ำ, น้ำในการเกษตร, พืช, ยโสธร, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การจัดการน้ำ, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--น้ำ, อุบลราชธานี
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลทรัพยากรน้ำ ปัญหาการนำน้ำมาใช้ของชุมชน นำมาออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจ และให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำของตำบล
จากการศึกษาผลผลิตข้าว ในปีการผลิต 2552/2553 พบว่าในการผลิตข้าวภายใต้สภาพระบบน้ำชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติผลผลิตข้าวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ข้าวเจ้ามีผลผลิตเฉลี่ย 410.67กิโลกรัม/ไร่ และ 368.04 กิโลกรัม/ไร่ ตามลำดับ ระบบสูบน้ำในการผลิตข้าวให้ผลผลิตข้าวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ต้นทุนการผลิตมีความแตกต่างทางสถิติ โดยระบบสูบน้ำด้วยน้ำมันมีต้นทุนสูงที่สุดเฉลี่ย 203 บาท/ไร่ ในการเปรียบเทียบผลกระทบของปัญหาที่มีผลต่อผลผลิตพืชระหว่างน้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำ พบว่าปัญหาทั้งสองให้ผลผลิตแตกต่างทางสถิติ เมื่อเทียบกับแปลงที่ไม่ประสบปัญหา แต่ไม่มีความแตกต่างระหว่างปัญหาทั้งสอง ในการผลิตมันสำปะหลังน้ำท่วมส่งผลให้ผลผลิตต่ำที่สุด 2554.20 กิโลกรัม/ไร่ ปัญหาด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อผลผลิตและต้นทุนพบว่าปัญหาน้ำท่วมส่งผลให้ผลผลิตต่ำมากที่สุดและปัญหาไม่มีไฟฟ้าในระบบสูบน้ำส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงที่สุด
การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช้ฐานข้อมูลและออกแบบเว็บเพจ ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานระบบและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธี Black Box Testing พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.85 จากคะแนนเต็ม 10 สรุปได้ว่า ระบบมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร ได้ในระดับดี

Title Alternate A water resource analysis information system for crop production in Ubon Ratchathani and Yasothon provinces
Fulltext: