ระบบสารสนเทศเพื่องานวางแผนและงบประมาณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศเพื่องานวางแผนและงบประมาณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsวราภรณ์ สารวัน
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLG ว321
Keywordsงบประมาณ--การบริหาร--อุบลราชธานี, งบประมาณ--ฐานข้อมูล--อุบลราชธานี, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี--งบประมาณ--การบริหาร, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี--ฐานข้อมูล
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลและแก้ปัญหาความล่าช้าเกี่ยวกับการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ และสรุปผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปี การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีได้ถูกพัฒนาระบบใหม่โดยใช้โปรแกรม MS Access 2003 บนระบบปฏิบัติการ Window XP ผลการศึกษาพบว่า การประเมินของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน จำนวน 10 คน โดยวิธีการ Black Box Testing เพื่อประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การทำงานของระบบได้ค่าเฉลี่ย 8.53 ด้านความถูกต้องในการทำงานของระบบได้ค่าเฉลี่ย 8.58 ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของระบบได้ค่าเฉลี่ย 8.56 ด้านความรักษาความปลอดภัยของระบบได้ค่าเฉลี่ย 8.53
สรุปภาพรวมแล้วพบว่า โปรแกรมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยได้ค่าเฉลี่ยรวม 8.55 ซึ่งอำนวยความสะดวกต่อการใช้งานของบุคลากรในโรงเรียน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

Title Alternate An information system for planning and budget management of Ubon Ratchathani Agricultural and Technology College
Fulltext: