ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Titleระบบสารสนเทศเพื่อติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsพรปวีณ์ ศิรวงศ์สกุล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB พ245ร
Keywordsการติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพผู้เรียน, การศึกษา--การบริหาร, การศึกษา--การประเมิน, ระบบสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ--การศึกษา--การประเมิน, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Abstract

การศึกษาเพื่อสร้างโปรแกรมระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบนี้พัฒนาบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กซ์พี ใช้เครื่องมือในการพัฒนา คือ โปรแกรมภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรมร่วมกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่สร้างด้วย MySQL และประมวลผลผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกัีบการติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งรายงานสรุปผลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

Title Alternate Information system for evaluation the learnings' quality of the office of basic education commission.
Fulltext: