ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsพัฒนพงษ์ บุตรภักดี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberT พ526
Keywordsระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การศึกษาและการสอน, ระบบสื่อสนเทศเพื่อการจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ--การศึกษาและการสอน
Abstract

การศึกษาเพื่อสร้างโปรแกรมระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลนักเรียนตลอดจนแบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้ครูืั้ปรึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ระบบนี้พัฒนาบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กซ์พี ใช้เครื่องมือในการพัฒนาคือ โปรแกรมภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรมร่วมกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่สร้างด้วยโปรแกรม MySQL และประมวลผลผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache

Title Alternate Information system to support assistance system for students at Nadoonprachasan school