ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน กรณีศึกษา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ จังหวัดอำนาจเจริญ

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน กรณีศึกษา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ จังหวัดอำนาจเจริญ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsสวัสดิ์ นาคสุทธิ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTC ส172ร
Keywordsชลประทาน--การจัดการ--อำนาจเจริญ, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--ชลประทาน, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามประเมินผลคุณภาพด้านการจัดการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสมาชิกกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบการรายงานตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวก และสามารถประเมินผลได้รวดเร็ว รวมถึงสรุปรายงานผลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพการจัดการบรหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์พัฒนาขึ้นระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กซ์พีใช้โปรแกรมภาษา PHP (Personal Home Page) ในการเขียนโปรแกรมร่วมกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มายเอสคิวแอล (MySQL) และประมวลผลผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์อาปาเช่ (Apache)
ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผลจากการทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อติดตามประเมินผลคุณภาพการริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ เช่น สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดของตัวชี้วัดของกรมชลประทาน โปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ได้ตามความต้องการจากการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยผู้ใช้งานและผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการ Black Box Testing พบว่า โปรแกรมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยมีค่าประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 7.84 และสามารถนำไปใช้งานในองค์กรได้

Title Alternate An information system for report key performance indicator resulted of irrigation water use group : a case study of Huai Po Reservoir Project, Amnat Charoen Province
Fulltext: