ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานแผนชุมชนผ่านอินเตอร์เน็ต

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานแผนชุมชนผ่านอินเตอร์เน็ต
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsปรีชา มีราช
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHN ป467ร
Keywordsการพัฒนาชุมชน, ชุมชน--การบริหาร, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--ชุมชน, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, สารสนเทศพัฒนาชุมชน
Abstract

การศึกษาและวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานแผนชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน ให้สามารถจัดการระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการตัดสินใจ และการบริหารงานภายในองค์กรพัฒนาระบบด้วยภาษา ASP และจัดการฐานข้อมูลด้วยแปรแกรม Microsoft Access ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นโปรแกรมประยุกต์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ผลการศึกษา พบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในองค์กร อำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน ให้บริการสืบค้น ตรวจสอบ ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานแผนชุมชน อำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร สามารถนำไปใช้งานในองค์กรได้ โดยผ่านการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ในระดับดีมาก

Title Alternate An information system for monitoring of community planning implementation through internet
Fulltext: