ระบบสารสนเทศเพื่อการสั่งซื้อพัสดุและการจ้างเหมาบริการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการสั่งซื้อพัสดุและการจ้างเหมาบริการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsสุนันทา กสิพันธ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJF ส816
Keywordsการจัดซื้อ--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, พัสดุ--การจัดการ--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, พัสดุ--การจัดซื้อ--อุบลราชธานี, พัสดุ--การบริหาร--อุบลราชธานี, พัสดุ--การบริหาร--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, พัสดุ--ฐานข้อมูล
Abstract

จากการศึกษาระบบงานปัจจุบัน การจัดซื้อพัสดุและการจ้างเหมาบริการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เฉพาะหน่วยงาน แล้วส่งใบสั่งซื้อพัสดุและการจ้างเหมาบริการให้กับงานพัสดุของคณะฯ บันทึกข้อมูลผ่านระบบบัญชี 3 มิติของมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบบัญชี 3 มิติ ยังขาดรายงานบางรายการที่จำเป็นต้องการวางแผนจัดการด้านงบประมาณ
ผลจากการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อพัสดุและการจ้างเหมาบริการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กซ์พี โดยใช้โปรแกรมภาษาเอสคิวแอล เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างฐานข้อมูล และเลือกใช้ภาษาพีเอชพี ในการติดต่อฐานข้อมูลและออกแบบเว็บเพจ ซึ่งมีการติดต่อกับผู้ใช้งานผ่านทางเว็บอินเตอร์เฟส และผลการพัฒนาระบบได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผลการประเมินโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.16 ซึ่งแสดงว่า ระบบที่ผู้วิจัยทำการพัฒนามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี

Title Alternate An information system for procurement department at the Faculty of Agriculture Ubon Ratchathanee University
Fulltext: