ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร กรณีศึกษา โรงเรียนบัวงามวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร กรณีศึกษา โรงเรียนบัวงามวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsกชภูมิ ศรีละวรรณ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ก112ร
Keywordsฐานข้อมูล, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, สารสนเทศ, สารสนเทศเพื่อการวางแผน, โรงเรียนประถมศึกษา--การบริหาร--อุบลราชธานี
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารให้อยู่ในลักษณะของฐานข้อมูล ซึ่งง่ายต่อการสืบค้น และติดตามได้ ระบบได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลนักเรียน สามารถนำรายงานมาใช้ในการวางแผนและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้ และเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร สามารถที่จะดูรายงาน และสืบค้นข้อมูลนักเรียนได้ สามารถนำไปใช้ในงานอื่น ๆ ได้ การประเมินประสิทธิภาพของระบบผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบแบบ Black Box Testing ในขั้นตอนการพัฒนานั้นได้ทำการพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมภาษา Microsoft Visual Basic 6.0 ร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft Access และใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ในการใช้งานโปรแกรม จากกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยแบบประเมินที่สร้างขึ้น พบว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยได้ค่าประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 สามารถนำไปใช้งานในโรงเรียนได้

Title Alternate An information system for administrator's planning and decision supporting in case study of Bua-Ngam School Ubon Rajathanee Province