ระบบสารสนเทศเพื่อการออกใบรับรองตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP : Good Agricultural Practice)

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการออกใบรับรองตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP : Good Agricultural Practice)
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsโสภณ ผิวเพชร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารทนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB ส979
Keywordsการปลูกพืช, พืช--การปลูก--การควบคุม, พืช--การปลูก--ฐานข้อมูล, พืช--การผลิต, ระบบการปลูกพืช-- ฐานข้อมูล
Abstract

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 (สวพ.4) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภาระหน้าที่ส่วนหนึ่งในการดูแลและส่งเสริมในการรับรองการผลิตพืชตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับพืช แต่ยังไม่มีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้ผลิตพืชเพื่อใช้ในการวางแผนและวิเคราะห์ ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับออกใบรับรองตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช และสามารถแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการรายงาน การพัฒนาระบบดำเนินการโดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านสารสนเทศเกี่ยวกับ GAP สำหรับพืช ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลรวมทั้งระบบให้สามารถรองรับ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม PHP บนระบบปฏิบัติการ Windows XP และใช้ฐานข้อมูล MySQL
การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ใช้วิธีการ Black Box Testing ผลการประเมินโดยรวมค่าอยู่ที่ 8.15 ซึ่งแสดงว่า ระบบที่ผู้วิจัยทำการพัฒนามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี

Title Alternate An information system of good agricultural practice certification for plant production