ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลกรณีศึกษาโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลกรณีศึกษาโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsคำพันธ์ เสาะแสวง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ค368 2558
Keywordsนักเรียนมัธยมศึกษา--พฤติกรรม--การประเมิน, นักเรียนมัธยมศึกษา--สุรินทร์, พฤติกรรมนักเรียน, ระบบสารสนเทศ
Abstract

งานค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือและประเมินพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลสำหรับสนับสนุนการทำงานของครูที่ปรึกษา โรงเรียนสิรินธร จัังหวัดสุรินทร์ ในการพัฒนาระบบดำเนินการโดยศึกษาสภาพปัญหาและรวบรวมข้อมูลระบบงานเดิม จากนั้นทำการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบ ใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการพัฒนาเว็บไซต์ และใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการคัดกรอง และประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคล ครูที่ปรึกษาสามารถนำรายงานผลการประเมินไปดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ทันเวลา นอกจากนี้ รายงานผลการประเมินก็จะช่วยให้ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถตัดสินใจในการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนได้ ภายหลังเสร็จสิ้นการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและครูผู้ทำงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้วิธี Black Box Testing พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.15 สรุปได้ว่า ระบบมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งานได้ในระดับดีมาก

Title Alternate Information system for individual student behavior assessment: a case study of Sirindhorn school, Surin province