ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยแนะนำร้านอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ตารางการตัดสินใจ

Titleระบบสารสนเทศเพื่อช่วยแนะนำร้านอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ตารางการตัดสินใจ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsภัทรวดี บุญสิงห์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTX ภ373ร 2558
Keywordsตารางการตัดสินใจ, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การจัดการร้านอาหาร, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--อาหาร, ระบบสารสนเทศ
Abstract

การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับแนะนำร้านอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ตารางการตัดสินใจ ตารางการตัดสินใจนี้ประกอบด้วย 4 เงื่อนไข สำหรับใช้ในการค้นหาร้านอาหาร ได้แก่ 1) สถานที่ตั้ง 2) ประเภทอาหารแบ่งตามเชื้อชาติ 3) ประเภทอาหารแบ่งตามเมนู และ 4) ช่วงเวลาเปิด-ปิดของร้านอาหาร ระบบนี้พัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ด้วยภาษาพีเอชพี (PHP) ร่วมกับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ผลการพัฒนาและทดสอบระบบพบว่าผู้ใช้ทั่วไปสามารถค้นหาร้านอาหารตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ระบบสามารถแสดงข้อมูลร้านอาหาร ตำแหน่งที่ตั้ง และแนะนำเส้นทางไปร้านอาหารได้ ผลการประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ใช้ทั่วไปจำนวน 30 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ทั่วไปมีความพึงพอใจต่อระบบที่พัฒนาขึ้นนี้อยู่ในระดับมาก

Title Alternate Information system for restaurant recommendation in Muang District, Ubon Ratchathani Province by using decision tables