ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

Titleระบบสารสนเทศเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsไวยกรณ์ พรมจันทร์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ว975
Keywordsนักเรียน--ฐานข้อมูล, นักเรียน--พฤติกรรม--ไทย--อุบลราชธานี, โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล (อุบลราชธานี) -- นักเรียน--ฐานข้อมูล
Abstract

ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ก้าวไปอย่างรวดเร็ว แต่ความประพฤตินักเรียน
กลับไม่ก้าวหน้าตามไปด้วยซึ่งจะเห็นได้จากการนัดเรียนตีกัน ทำให้ผู้ไม่มีส่วนรู้เห็นด้วย
กลับโดนลูกหลงทำให้บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นการควบคุมเรื่องระเบียบวินัย
จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ เพราะถ้าสังคมขาดความควบคุมเรื่องระเบียบวินับของนักเรียน
ระบบทางสังคมก็จะขาดความเป็นระเบียบ จึงควรเริ่มปลูกฝังและควบคุมความประพฤตินักเรียน
ตั้งแต่เด็ก เพื่อให้นักเรียนมีความประพฤติที่ดีมีระเบียบวินัยและสามารถพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวต่อไป

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/ethesis/Waiyakorn_Prom/abstract.pdf
Title Alternate Behavior investigate information system case study Matthayomtrakarnphurtpon School