ระบบสารสนเทศเพื่องานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : กรณีศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Titleระบบสารสนเทศเพื่องานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : กรณีศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsเพชรรัตน์ พรหมทา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB พ877 2558
Keywordsการฝึกสอน--สุรินทร์, นักศึกษาครู--สุรินทร์, ระบบสารสนเทศ
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับสนับสนุนงานหลักสูตรในด้านการวางแผน จัดการเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาและการบริหารจัดการงานหลักสูตร โดยใช้กรณีศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อให้สามารถเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการรายงานผล และได้ฐานข้อมูลในการดำเนินการ การสืบค้น การประมวลผล และรายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1)นักศึกษา 2)ครูพี่เลี้ยง 3)อาจารย์นิเทศ และ 4)ผู้ดูแลระบบ โดยการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในการพัฒนาระบบนี้ พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Window 7 โดยใช้โปรแกรม MySQL มาใช้ในการจัดการฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรมภาษา SQL เป็นเครื่องมือสร้างฐานข้อมูล และใช้ภาษา PHP ในการออกแบเว็บเพจและติดต่อกับฐานข้อมูล และได้ทำการทดสอบการใช้งานและทำการประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ใช้งานด้วยวิธี Black Box Testing จากการใช้ระบบของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ใช้งานระบบสารสนเทศพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบอยู่ที่ 7.35 และ 7.36 ตามลำดับ แสดงว่า ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้งานได้อยู่ในระดับดี

Title Alternate Information system for professional training work: a case study of education program, major in agriculture, Surindra Rajabhat university