ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบุคลากร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

Titleระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบุคลากร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsจารุตัน, แพรตะวัน
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberT พ961
Keywordsกองทุนเพื่อการพัฒนา, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -- การออกแบบ, ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
Abstract

การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบุคลากรกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบุคลากร ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลผู้รับทุน จัดการแบบบันทึกขอทุน จัดการผลการพิจารณาผู้ขอทุน จัดการสัญญารับทุน จัดการการเบิกจ่ายทุน จัดการการขอยืมเงินทุน จัดการผลการเรียน จัดการรายงานตัวกลับ จัดการเงินกองทุนและจัดทำระบบรายงาน วิธีในการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบุคลากร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใช้กระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) หลักการออกแบบฐานข้อมูลแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบมีโปรแกรม PHP ใช้เป็นตัวพัฒนาแอปพลิเคชัน โปรแกรม Dreamweaver ใช้ในการออกแบบ และโปรแกรม MySQL Apache ใช้จัดการและติดต่อฐานข้อมูล ผลของการค้นคว้าอิสระนี้ผู้วิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบุคลากร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ได้ทำการพัฒนาสามารถจัดการข้อมูลและจัดทำรายงาน มีความถูกต้อง และมีความนำเชื่อถือ โดยสารสนเทศที่ได้สามารถนำไปใช้งานได้จริง

Title Alternate Information system for personal fund management a case study for Sakon Nakhon Rajabhat university
Fulltext: