ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsปริญญ์ทิพย์ แสนใจ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ป457
Keywordsประกันคุณภาพการศึกษา--อุบลราชธานี--ฐานข้อมูล, โรงเรียนอัสสัมชัญ--การบริหาร, โรงเรียนอัสสัมชัญ--การประเมิน
Abstract

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ที่ใช้ในการรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาและลดเวลาในการติดตามและรวบรวมข้อมูล อันจะทำให้ได้รับสารสนเทศที่สอดคล้องกับการวางแผนและพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี โดยวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศนั้นใช้เครื่องมือคือ ภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ผลจากการค้นคว้า พบว่า ระบบสารสนเทศสามารถจัดเก็บข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพดารศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ BSG, สมศ. และ สพฐ. ระบบสามารถคำนวณค่าคะแนนและคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลสามารถตรวจสอบและประเมินผลข้อมูล เพื่อนำไปใช้เป็นผลสรุปในแต่ละมาตรฐาน ออกสารสนเทศการติดตามในแต่ละมาตรฐาน และนำเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

Title Alternate The information system for quality assurance case study: Assumption Ubonratchathani Ubon college
Fulltext: