ระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsพรธิวา วงษ์พิทักษ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLG พ244ร 2556
Keywordsระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศ, วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี.ประกันคุณภาพการศึกษา
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระบบถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) และใช้มายเอสคิวแอล (MySQL) เป็นระบบฐานข้อมูล ระบบประกอบด้วยการดำเนินงาน 6 ส่วน ได้แก่ 1) การจัดการข้อมูลผู้ใช้ 2) การบันทึกข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 3) การบันทึกผลการดำเนินงานรายตัวบางชี้ 4) การปรับปรุงข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้
ผลการพัฒนาและทดสอบระบบพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ และคำนวณร้อยละของผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ได้อย่างถูกต้อง ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้บริหารจำนวน 5 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.01 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

Title Alternate Information system for educational quality assurance of Ubonratchathani technical college