ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการแบบทดสอบวัดผลการศึกษา

Titleระบบสารสนเทศเพื่อจัดการแบบทดสอบวัดผลการศึกษา
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsชนก พุ่มศฤงฆาร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณธฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ช133บ
Keywordsการประเมินผลทางการศึกษา--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, การวัดผลทางการศึกษา, การวัดผลทางการศึกษา--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, การศึกษา--แบบทดสอบ, การเรียน--การประเมิน, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การประเมินผลทางการศึกษา, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การวัดผลทางการศึกษา, ระบบสารสนเทศ, แบบทดสอบ
Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างระบบสารสนเทศเพื่อจัดการแบบทดสอบวัดผลการศึกษา 2) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อจัดการแบบทดสอบวัดผลการศึกษา เกี่ยวกับความสามารถนำไปใช้ทดแทนระบบงานเดิม โดยอาศัยเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ต ระบบนี้พัฒนาขึ้นโดยใช้หลักการออกแบบฐานข้อมูล เครื่องมือหลักที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ ภาษา PHP และระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL ระบบอำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนสามารถสร้างแบบทดสอบได้ 3 ประเภท คือ 1) แบบเลือกคำตอบ 4 ตัวเลือก 2) แบบตอบคำตอบสั้น ๆ 3) แบบเลือกตอบถูก-ผิด แสดงผลคะแนนทดสอบของนักเรียน และแสดงการเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยระหว่างห้อง เมื่อทำการทดสอบระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรด้านการศึกษา พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.76 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ระบบมีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในระดับดี สามารถนำไปใช้งานได้ ข้อจำกัดของระบบ คือ ไม่สามารถสร้างข้อความที่มีลักษณะเป็นรูปแบบทางสัญลักษณ์ได้ ต้องอาศัยการนำเข้าเป็นไฟล์รูปภาพ

Title Alternate An information system for managing educational measurement testing form